MARKAÐSSJÓÐUR SAUÐFJÁRAFURÐA

Framleiðnisjóður annast vörslu fjármuna vegna verkefnis.
Framleiðnisjóður auglýsir eftir styrkumsóknum en það er markaðsráð kindakjöts sem veitir umsögn um þær umsóknir sem berast.

VERKLAGSREGLUR
um styrki til stuðnings við
nýsköpun, vöruþróun kynningar- og markaðsstarf

 

1. gr.
Reglur þessar fjalla um ráðstöfun hluta framlags samkvæmt samkomulagi atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis (ANR), Bændasamtaka Íslands (BÍ), Framleiðnisjóðs landbúnaðarins (FL) og Markaðsráðs kindakjöts (MK) um átaksverkefni samkvæmt 10. gr. samnings um almenn starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 19. febrúar 2016. Verja skal 10 mkr. á ári af upphæð til átaksverkefnisins Aukið virði sauðfjárafurða til nýsköpunar, vöruþróunar, kynningar- og markaðsstarfs á árunum 2017-2021.

 

2. gr.
Framleiðnisjóður landbúnaðarins annast vörslu umræddra fjármuna, auglýsir eftir umsóknum og úthlutar styrkjum samkvæmt reglum þessum tvisvar sinnum á ári. Framleiðnisjóður landbúnaðarins auglýsir eftir umsóknum 1. apríl og 1. október ár hvert og úthlutar styrkjum eftir umsóknum og samkvæmt reglum þessum.

 

3. gr.
Styrkþegar geta verið einstaklingar, hópar, félög, samtök, rannsóknarstofnanir, háskólar eða fyrirtæki.

Umsókn skal fylgja eftirfarandi:
a) Listi yfir þá sem eiga aðild að verkefninu.
b) Yfirlit um tilgang og markmið verkefnis
c) Tímaáætlun verkefnisins og upplýsingar um helstu áfanga þess.
d) Fjárhagsáætlun verkefnisins í heild.
e) Upplýsingar um hvernig niðurstöður verkefnisins verða kynntar eða nýttar.

 

4. gr.
Markaðsráð kindakjöts veitir umsagnir um allar þær umsóknir sem sjóðnum berast. Framleiðnisjóður landbúnaðarins skal taka ákvörðun um úthlutun styrkja með hliðsjón af umsögn ráðsins. Markaðsráð kindakjöts skal leggja faglegt mat á umsóknir um styrki. Styrkhæf eru þau verkefni sem talin eru styrkja íslenska sauðfjárrækt og falla undir það að teljast nýsköpun, vöruþróun, kynningar- eða markaðsstarf. Meðmæli markaðsráðs er forsenda styrkveitingar. Sé markaðsráð vanhæft til að fjalla um umsókn skal það tilkynna stjórn Framleiðnisjóðs um vanhæfi sitt. Stjórn Framleiðnisjóðs er þá heimilt að afgreiða umsókn án umsagnar markaðsráðs. Stjórn Framleiðnisjóðs er heimilt í slíkum tilvikum, telji hún þess þörf, að leita til sérfræðinga eða fagaðila til að leggja mat á umsóknina.

 

5. gr.
Áður en styrkur er greiddur skal umsækjandi staðfesta að fjármögnun verkefnisins í heild hafi verið tryggð.

Heimilt er að greiða samþykktan styrk í hluta eða heild á undirbúningsstigi, þegar verkefni er sannarlega hafið eða þegar því er lokið samkvæmt ákvörðun Framleiðnisjóðs landbúnaðarins hverju sinni.

 

6. gr.
Styrkþegi skal skila skýrslu um verkefnið til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins eigi síðar en 6 mánuðum eftir að því lýkur. Í skýrslunni skal lagt mat á framgang verkefnisins og hverju það hafi skilað.

Framleiðnisjóði landbúnaðarins er heimilt að leita umsagna Markaðsráðs kindakjöts um verkefna¬skýrslur sem styrkþegum er gert að skila til sjóðsins. Allar lokaskýrslur skulu kynntar markaðsráði þegar Framleiðnisjóður hefur samþykkt þær.

 

7. gr.
Styrkveitingar til verkefna þar sem ekki tekst að uppfylla skilyrði þessara reglna um skýrsluskil og lok verkefnis innan 12 mánaða frá því að Framleiðnisjóður landbúnaðarins samþykkir fyrirheit um styrk, falla niður. Framleiðnisjóði landbúnaðarins er heimilt, vegna sérstakra aðstæðna, að veita frest til ráðstöfunar framlaga á næsta ári eftir úthlutun, enda hafi borist formleg beiðni þess efnis frá styrkþega fyrir lok úthlutunarárs.

Framleiðnisjóði landbúnaðarins er heimilt að krefjast endurgreiðslu á greiddum styrk, að hluta til eða í heild sinni ásamt kostnaði við innheimtu, ef verkefni sem veittur hefur verið styrkur fyrir er ekki unnið í samræmi við áætlanir.

 

8. gr.
Framleiðnisjóður skal taka saman árlega yfirlit um veitta styrki samkvæmt reglum þessum og skal það sent til Bændasamtaka Íslands, Landssamtaka sauðfjárbænda, Landssamtaka sláturleyfishafaog atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.